Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych (kierunek zamawiany)

- nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju, strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki kierunek studiów, który umożliwia całkowicie odmiennie niż dotychczas wykształcenie specjalistów.

ZAWÓD
Absolwenci kierunku oprócz podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach a także technologii wytwarzania posiadają interdyscyplinarną wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzeń stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwością jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki Świata, Europy i Polski. Ze względu na posiadany potencjał naukowy są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych niemal wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii związanych między innymi z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym. Oprócz tego mogą oni znaleźć zatrudnienie w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem konkurencyjnych w skali światowej produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

WIEDZA
Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę obejmującą:

 • inżynierię materiałową i materiały inżynierskie,
 • nanotechnologię i materiały nanostrukturalne,
 • technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych,
 • inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni,
 • inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne,
 • informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania,
 • komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach,
 • mechanikę i budowę maszyn, w tym systemy mikro- i nanoelektromechaniczne,
 • elektronikę,
 • zarządzanie przemysłowe.
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent ma następujące umiejętności:
 • integracji zdobytej wiedzy,
 • samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i nanotechnologii,
 • współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia, w tym systemy mikro- i nanoelektromechaniczne oraz procesy technologiczne, w tym z wykorzystaniem materiałów nanostrukturalnych oraz wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

PRACA W PRZYSZŁOŚCI:
Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach:

 • materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej,
 • systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych.
 • opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • zarządzania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

PROFILE KSZTAŁCENIA
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia ma możliwość wyboru jednej z oferowanych przez Instytut profili kształcenia.

 • Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych
 • Projektowanie materiałowe

SPECJALNOŚCI
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania.

 • Badania materiałów nanostrukturalnych
 • Inżynieria stomatologiczna
 • Inżynieria warstw i powłok nanostrukturalnych
 • Inżyniera materiałów nanostrukturalnych
 • Technologie procesów materiałowych
 • Inżyniera materiałów fotowoltaicznych
 • Nanostrukturalne materiały polimerowe
 • Nanostrukturalne materiały kompozytowe