Inżynieria Materiałowa (kierunek zamawiany)

z 4 profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna, Inżynieria powierzchni, Inżynieria zarządzania, Automatyzacja procesów

- nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy kierunek studiów, kształcący absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy

ZAWÓD:
Specjalista o nowoczesnej sylwetce, przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz związanych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i serwisowaniem maszyn, urządzeń, układów mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, poszukiwany zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprzętu bioinżynieryjnego, badawczego i gospodarstwa domowego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostki akredytacyjne i atestacyjne, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, urządzeniami mechatronicznymi, systemami nanostrukturalnymi, materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania i przetwórstwa oraz inne jednostki gospodarcze, administracyjne i edukacyjne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej oraz umiejętności do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. W zależności od obranego profilu kształcenia dysponuje ponadto umiejętnościami w zakresie inżynierii i protetyki stomatologicznej i biomateriałów, inżynierii powierzchni, jako najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny inżynierii, inżynierii zarządzania przemysłowego, jakości, bezpieczeństwa środowiskiem oraz automatyzacji technologii procesów materiałowych.

WIEDZA
Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą:

 • nanotechnologię i materiały nanostrukturalne
 • technologie kształtowania i zaawansowane badania struktury oraz własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych
 • inżynierie wytwarzania i inżynierię powierzchni
 • inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne
 • projektowanie modeli protetycznych metodami CAD/CAM w inżynierii stomatologicznej i implantologii
 • projektowanie technologii materiałowych z wykorzystaniem technik 3D
 • technologie laserowe obróbki powierzchni
 • komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich
 • dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach
 • informatykę, systemy informatyczne i inżynieria oprogramowania
 • automatyzację i robotyzacje materiałowych procesów technologicznych
 • systemy zarządzania wiedzą i badania foresightowe w inżynierii materiałowej
 • koszty zarządzania i ekonomikę oraz organizację badań naukowych

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent ma następujące umiejętności:

 • Integracji zdobytej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem profilu kształcenia
 • Samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej i zaawansowanej technicznie aparatury naukowo badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej.
 • Obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i stosowania związanych z nią metod fizycznych i chemicznych.
 • Rozwiązywania złożonych problemów dotyczących doboru materiałów, ich projektowania i modelowania pod kątem zastosowań. Rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych.
 • Współpracy w zespołach projektowania inżynierskiego, w tym materiałowego, różnych produktów oraz technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, nowoczesnych metod kształtowania, badania struktury i własności
 • Projektowania i doboru materiałów na: elementy maszyn i urządzeń, instrumentarium w inżynierii stomatologicznej, warstwy wierzchnie, odnawialne źródła energii, produkty i wyroby z materiałów polimerowych i kompozytowych. Projektowania modeli protetycznych metodami CAD, CAM.
 • Projektowania systemów fotowoltaicznych i nanostrukturalnych. Automatyzacji i robotyzacji materiałowych procesów technologicznych.
 • Komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z inżynierią materiałowa
 • Udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią materiałową, inżynierią powierzchni, automatyzacją procesów technologii materiałowych, zarządzania przemysłowego oraz inżynierią stomatologiczną i inżynierią biomedyczną, w zakresie wybieralnego profilu kształcenia

PRACA W PRZYSZŁOŚCI:

 Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach:

 • materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym jednego z oferowanych do wyboru profili kształcenia, zwłaszcza inżynierii stomatologicznej
 • systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych.
 • opracowywania i obsługi  specjalistycznego oprogramowania  komputerowego,
 • zarządzania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI:
 • Materiały i technologie w protetyce stomatologicznej
 • Inżynieria stomatologiczna i implanty szczękowo-twarzowe
 • Zarządzanie wiedzą i badaniami materiałoznawczymi
 • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
 • Fotowoltaika
 • Badania materiałoznawcze
 • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych